Accueil/Home

King Hu

(1931-1997)

 

Yu Tangchun - Confessions of a Concubine (1964)

Ding Yishan (1964)

Da di er nu - Sons of the Good Earth (1964)

Da Zui Xia - Come Drink With Me (L'hirondelle d'or) (1966) [sortie France en 2004]

Long Men ke Zhen - Dragon Gate Inn (Dragon Inn) (1966) [sortie France en 2015]

Hsia nu - A Touch of Zen (id.) (1972) [sortie Paris en 1986]

Shan-Chung Ch'uan-ch'i - Legend of the Mountain (1971)

Ying Chun ge Zhi Fengbo - The Fate of Lee Khan (L'auberge du printemps) (1973) [sortie France en 1986]

Chung Lieh tu - The Valiant Ones (Pirates et guerriers) (1974)

Hsi nou ai lueh – Four Moods (1979) [un sketch]

Kong Shan Ling yu - Raining in the Mountain (id.) (1979) [sortie France en 1987]

Zongshen Dashi - Juvenizer (1980)

Tian Guan ci fu - Reincarnation (1981)

Tianxia Diyi - All the King's Men (id.) (1982) [sortie France en 1990]

Da Lunhui - The Wheel of Life (1984)

Xiao ao Jiang Hu - Swordsman (1990) [en co-réal.]

Hua pi Zhi : Yin yang fa wang - Human Night in Painted Skin (1992)