Accueil/Home

Juzo Itami

(1933-1997)

Ososhiki (Les Funérailles) (1984)

Tampopo (id.) (1986)

Marusa no Onna (1987)

Marusa no Onna 2 (1988)

A-Ge-Man (1990)

Minbo no Onna (Minbo ou l'art subtil de l'extorsion) (1992) [sortie Paris en 1999]

Daibyonin (1993)

Shizukana Seikatsu (1995)

Supah no Onna (1996)

Marutai no Onna (1997)