Accueil/Home

Lettres à plumes (1953)

(Ji mao xin)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Shi Hui

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Cai Yuan-Yuan

Chiang Jui

Chou Po-Hsun

Tien Lung

Ma Li

Cai A-Nan

Li Bao-Huo

Cao Duo

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)