Accueil/Home

Ivaylo (1962)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivaylo

 

Réalisateur : Nikola Valchev

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Bogomil Simeonov

Ivaylo

Ginka Stancheva

Kalina

Tzvyatko Nikolov

Momchil

Ivan Bratanov

Pop Manol

Trifon Dzhonev

Shishko

Luna Davidova

Mariya

Encho Tagarov

Deyan

Nikola Uzunov

Valkan

Stefan Dimitrov

Boyan

Yordan Spasov

Terter

Nikola Dadov

Hrelyo

Mikhail Mikhajlov

Konsantin Asen

Nikolay Doychev

Stan

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)