Accueil/Home

Quatre saisons des enfants (1939)

(Kodomo no shiki)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisateur : Hiroshi Shimizu

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

 Masao Hayama

Zenta

Shin’ichi Himori

Shunichi

Reikichi Kawamura

Le père

Mitsuko Yoshikawa

La mère

Takeshi Sakamoto

Le grand-père

Fumiko Okamura

La grand-mère

Seiji Nishimura

Rokai

Kinuko Wakamizu

Mitsuko

Jun Yokoyama

Sampei

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)