Accueil/Home

 

En gagnant mon pain (1939)

(V lyudyakh)

 

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

Réalisateur : Marc Donskoï

 

Fiche technique: ici

 

CASTING

 

Alexei Lyarsky

Aleksei Peshkov, puis Maxime Gorki

Irina Zarubina

Natalya

Varvara Massalitinova

Akulina Ivanovna Kashirina, la grand-mère

Ye. Lilina

Matriona Ivanovna

Ivan Kudryavtsev

Sergeyev, le gendre

Nadezhda Berezovskaya

Ivanovna-Sergeyeva, la fille

Ye. Seleznyov

Viktor Ivanov, le fils

Aleksandr Timontayev

Smury, le cuisinier

Mikhail Povolotsky

Sergei, le serveur à bord

Mikhail Troyanovsky

Vasili Vasilyevich Kachirin, le grand-père

Vyacheslav Novikov

L’oncle Yakov Kashirin

Nikolai Plotnikov

Zhikaryov

N. Chugunov

Ivan Larionovich

Ivan Chuvelyov

Sitanev

V. Terentyev

Kapendiukin

Vladimir Maruta

Mitropolsky

 

 

 

SYNOPSIS

 

(prochainement)